บทความและข่าวสาร | Seven Peaks Insights

ธปท. เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมทางการเงินในหัวข้อ “การชำระราคาที่มีการกำหนดเงื่อนไขอัตโนมัติ”


ในยุคที่ภูมิทัศน์ด้านการเงินและการธนาคารของไทยและทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะผลักดันให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมขึ้นในประเทศไทย จึงได้ประกาศเปิดตัว “การเปิดทดสอบการชำระราคาที่มีการกำหนดเงื่อนไขอัตโนมัติ (Programmable Payment) ภายใต้กรอบ Enhanced Regulatory Sandbox” ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ได้ทดลองนวัตกรรมทางการเงินที่ยังมีข้อจำกัดอยู่ในขณะนี้

โดยธปท. จะกำหนดหัวข้อในการเข้าร่วม เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่สามารถเข้าร่วมโครงการภายใต้สภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุม และเปิดรับใบสมัครสำหรับแต่ละหัวข้อในระยะเวลาที่จำกัดเท่านั้น

สำหรับหัวข้อที่ธปท. ประกาศรับสมัครเป็นอย่างแรกก็คือ “การชำระราคาที่มีการกำหนดเงื่อนไขอัตโนมัติ” ซึ่งหมายถึงการชำระเงินและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินที่สามารถดำเนินการโดยอัตโนมัติ เมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเกิดขึ้นครบทุกข้อ ด้วยการใช้เทคโนโลยีบัญชีแยกประเภท (DLT) และสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) หรือเทคโนโลยีที่เทียบเคียงกัน ซึ่งหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะถูกออกบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับโครงการทดสอบนวัตกรรมทางการเงินในสภาพแวดล้อมจำกัดรูปแบบใหม่ (Enhanced Regulatory Sandbox) ในหัวข้อ การชำระราคาที่มีการกำหนดเงื่อนไขอัตโนมัติ จะเปิดรับใบสมัครตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน ถึง 13 กันยายน พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมและเตรียมพร้อมเรื่อง Financial Inclusion ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในอนาคตอันใกล้

โดยข้อมูลด้านล่างนี้คือบทสรุปเกี่ยวกับขอบเขตของทดสอบการชำระราคาที่มีการกำหนดเงื่อนไขอัตโนมัติ ภายใต้โครงการทดสอบนวัตกรรมทางการเงินในสภาพแวดล้อมจำกัดรูปแบบใหม่ (Enhanced Regulatory Sandbox) ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ขอบเขตของโครงการ

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับใบสมัครสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมการชำระราคาที่มีการกำหนดเงื่อนไขอัตโนมัติในโครงการทดสอบนวัตกรรมทางการเงินในสภาพแวดล้อมจำกัดรูปแบบใหม่ (Enhanced Regulatory Sandbox) ในหัวข้อดังนี้

 • การชำระเงินและการหักกลบอัตโนมัติ เมื่อถึงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (Automated payment and settlement upon fulfillment of predefined conditions)
 • บริการเอสโครว์ (Escrow services) ภายใต้เงื่อนไขการจัดส่งหรือธุรกรรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 
 • การแปลงสินทรัพย์เป็นโทเค็น (Asset tokenization) ผ่านการออกโทเค็นดิจิทัลที่แสดงถึงสิทธิ์ในสินทรัพย์ โดยการชำระเงินสำหรับโทเค็น หรือการจ่ายผลประโยชน์หรือผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือโทเค็นดิจิทัลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 
 • การทดสอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการทดสอบการชำระราคาที่มีการกำหนดเงื่อนไขอัตโนมัติ

 1. หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 • หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกเพื่อการทดสอบการชำระราคาที่มีการกำหนดเงื่อนไขอัตโนมัติ จะต้องมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ผูกไว้กับเงินบาทไทย (THB) แบบ 1:1 (กล่าวคือ 1 หน่วย = 1 บาท)
 • บัญชีลอย (float account) จะต้องมีเงินบาทไทยสำรองเก็บไว้เท่ากับมูลค่าของหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ออก
 1. สิทธิ์การไถ่ถอน

 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องกำหนดสิทธิ์การไถ่ถอนของผู้ถือหน่วย และดำเนินการไถ่ถอนเป็นเงินบาทไทยตามข้อตกลงระดับบริการ (SLA) ของผู้เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
 1. แผนการจัดการความเสี่ยง

 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีแผนการจัดการความเสี่ยง, แผนสนับสนุนด้านไอที, แผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง, และแผนการกู้คืนระบบไอทีในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือปัญหาต่างๆ
 1. มาตรฐานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการทำความรู้จักกับลูกค้า (KYC), การทำความรู้จักร้านค้า (KYM) และการพิจารณาความเหมาะสมของลูกค้า (CDD) ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
 1. การประเมินความเหมาะสมของลูกค้า

 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของลูกค้า เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าที่มีความเปราะบางหรือไม่เข้าข่ายเข้ามาใช้บริการภายใต้การทดสอบที่ธปท. จัดขึ้น
 1. การป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้มีการนำหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์นอกเหนือขอบเขตการทดสอบ (เช่น ใช้หน่วยข้อมูลเป็นวิธีการชำระเงินนอกเหนือขอบเขตการทดสอบ, นำหน่วยข้อมูลไปขึ้นทะเบียนบนแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล, หรือใช้หน่วยข้อมูลเพื่อการลงทุนหรือการเก็งกำไร)

หากใครสนใจอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเงินและการธนาคารเพิ่มเติม Seven Peaks เรามีบทความที่น่าสนใจ เช่น Fintech คืออะไร หรือจะเป็นบทความอย่าง E-Payment เกี่ยวข้องอย่างไรกับ Fintech เพื่อเป็นการปูพื้นฐานก่อนที่คุณจะเริ่มลงลึกในเรื่องการทดสอบการชำระราคาที่มีการกำหนดเงื่อนไขอัตโนมัติ (Programmable Payment Regulatory Sandbox) ที่ธปท. เปิดรับสมัคร